Poradnik

Często zadawane pytania dotyczące inwentaryzacji budowlanej.

Staramy się by informacje zawarte na stronie były rzetelne. Prosimy jednak każdorazowo o ich zweryfikowanie, głównie pod kątem aktualności.

Inwentaryzacja budowlana

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Jest opracowaniem technicznym zawierającym rysunki przedstawiające aktualny stan istniejącego budynku. Wyglądem przypomina projekt ale różni się tym, że informacje w niej zawarte są wyłącznie odtworzeniem stanu faktycznego a nie planowanego. Powstaje na podstawie pomiarów z natury. Może posłużyć do wykonania projektu budowlanego.

Dlaczego wykonuje się inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest inwestorowi, który chce mieć aktualny obraz istniejącego budynku. Czasem nie posiada on dokumentacji projektowej w ogóle (zaginęła, jest niekompletna, uległa zniszczeniu) lub od czasu jej wykonania zaszły zmiany i jest ona po prostu nieaktualna. Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek).

Jaki jest zakres inwentaryzacji budowlanej?

Zakres inwentaryzacji zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora. Ustala się go każdorazowo przed wykonaniem prac. Może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:

- opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry)
- zwymiarowane rzuty kondygnacji,
- rzut dachu,
- przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),
- widoki elewacji,
- dokumentacja fotograficzna obiektu,
- schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.

Jaka jest forma przekazania inwentaryzacji budowlanej?

Forma przekazania zostaje uzgodniona każdorazowo z inwestorem.
Może być w formie papierowej (wydruki w skali spięte w opisanej teczce) i cyfrowej (wysłane mailem, zapisane na płycie CV/DVD w formacie dwg, pdf).
Ilość egzemplarzy - wg ustaleń.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy wykonującej inwentaryzację budowlaną?

Niestety zdarza się, że osoby wykonujące inwentaryzacje nie mają wystarczającego doświadczenia i wyobraźni konstrukcyjnej. Dlatego po pierwsze należy zwrócić uwagę
czy dana osoba ma wykształcenie budowlane lub architektoniczne, uprawnienia i wykonane już wcześniej inwentaryzacje. Można poprosić o przesłanie przykładowego fragmentu tak byśmy wiedzieli jakiej formy możemy oczekiwać. Powtarzalność kondygnacji nie powinna wpływać znacząco na cenę gdyż i tak każde pomieszczenie należy zmierzyć w naturze. Niedopuszczalne (a niestety często spotykane) jest tworzenie rzutów kondygnacji na bazie tylko jednej zmierzonej. Taka inwentaryzacja choć tańsza - jest wadliwa i nie spełnia swoich funkcji. Może narazić inwestora na duże problemy (niezgodność powierzchni, kolizje przy pracach remontowych itp.). Warto też zapytać o możliwość dopasowania się do wygodnych dla lokatorów, najemców terminów pomiarów. W przypadku budownictwa wielorodzinnego, przy zamieszkałych lokalach pomiar z natury może rozwlec się mocno w czasie. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami może podpisywać inwentaryzacje budowlane, które honoruje urząd np. w przypadku wystąpienia z wnioskiem o samodzielność lokalu. Bierze ona odpowiedzialność za wykonane opracowanie. Warto też zlecić inwentaryzację firmie, która nie będzie unikać podpisania umowy oraz wystawienia FVAT.

Na czym polega pomiar z natury?

Pomiar budynku na cele inwentaryzacji budowlanej polega na zmierzeniu wszystkich danych potrzebnych do jego narysowania. Pomiarowy (sam lub z pomocnikiem) przechodzi przez wszystkie pomieszczenia z zakresu inwentaryzacji i dalmierzem laserowym, miarą, ew. tachimetrem mierzy długości, grubości ścian, wysokości pomieszczeń, parapetów, podciągów, belek, wielkości i lokalizacje otworów drzwiowych, okiennych, wnęk, kratek wentylacyjnych itp.. Użytkownik lokalu nie musi go specjalnie przygotowywać do pomiaru ani w nim nie uczestniczy bezpośrednio. Powinien jedynie udostępnić pomieszczenie na czas pomiaru.

Ile trwa pomiar na potrzeby inwentaryzacji budowlanej?

Czas pomiaru uzależniony jest od stopnia skomplikowania pomieszczenia.
Standardowo, dla lokali mieszkalnych, wynosi on od 15 do 45min. na mieszkanie.

Jaki jest termin wykonania inwentaryzacji budowlanej?

Termin wykonania inwentaryzacji budowlanej ustalany jest indywidualnie. Jest to suma czasu potrzebnego na pomiar z natury oraz narysowanie, przygotowanie dokumentacji.
W dużej mierze zależy od dostępności pomieszczeń na cele pomiaru oraz stopnia ich skomplikowania. Podawany jest każdorazowo w przygotowywanej przez nas ofercie oraz zapisany w umowie.

Jaka jest cena wykonania inwentaryzacji budowlanej?

Określana jest indywidualnie. Zależy od stopnia skomplikowania obiektu, dostępu do pomieszczeń, jego lokalizacji. Standardowa cena za inwentaryzację budowlaną waha się w przedziale 3-7zł/m2 powierzchni liczonej po podłodze.

Orientacyjny cennik inwentaryzacji budowlanej zamieszczamy w poniższej tabelce. Ceny podlegają indywidualnej negocjacji. Zapraszamy do składania zapytań!

Inwentaryzacja budowlana - CENNIK (orientacyjny)

do 200m2

200-1000m2

>1000m2

Inwentaryzacja prostego budynku

(rzuty, krótki opis, zdjęcia)

5zł/m

4zł/m2

3zł/m2

Inwentaryzacja prostego budynku

(rzuty, przekrój, elewacje, krótki opis, zdjęcia)

7zł/m2

6zł/m2

4zł/m2

Inwentaryzacja budynku zabytkowego i/lub złożonego

(rzuty, krótki opis, zdjęcia)

6zł/m2

5zł/m2

4zł/m2

Inwentaryzacja budynku zabytkowego i/lub złożonego

(rzuty, przekrój, elewacje, krótki opis, zdjęcia)

8zł/m2

7zł/m2

5zł/m2

Elewacja budynku – prosta

3zł/m2

1zł/m2

0,60zł/m2

Elewacja budynku – złożona

4zł/m2

2zł/m2

1zł/m2

 

Co to jest powierzchnia użytkowa?

Jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Określa się ją osobno dla każdej kondygnacji i sumuje dla całego budynku. Można podzielić ją na powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą. Razem z powierzchnią usługową i ruchu tworzy powierzchnię netto.


Jak liczy się powierzchnię użytkową?

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Nie uwzględnia się powierzchni tarasów, balkonów i loggii. Mierzy się ją w świetle wyprawionych ścian tj. z tynkami, płytkami, panelami, boazerią itp..

Wg jakiej normy liczy się powierzchnię użytkową?

Jeszcze niedawno do liczenia powierzchni użytkowej stosowano normy PN-ISO 9836:1997 i PN-70/B-2365, które niestety mocno się różniły. Powodowało to znaczne różnice w wynikach wyliczeń. Nowe przepisy dotyczące liczenia powierzchni użytkowej uporządkowały tą kwestię.

Obecnie stosuje się częściowo wytyczne normy PN-ISO 9836:1997 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU Nr 81 z dnia 27.04.2012 r. poz. 462) liczy powierzchnię użytkową jak w normie starej (PN-70/B-2365), wg powyższej zasady (1,40/2,20m) a także nie uwzględnia się powierzchni tarasów, balkonów i loggi, szaf i schowków w ścianach. Wnęki w ścianach nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia. Pilastry i inne występny ścienne nie odejmuje się od powierzchni pomieszczenia.

Jaka jest definicja powierzchni netto budynku?

Jest to powierzchnia użytkowa + usługowa + ruchu. Nie zalicza się do niej powierzchni konstrukcji. Nie wlicza się do niej powierzchni otworów na drzwi, okna oraz elementów nadających się do demontażu jak ścianki działowe, rury kanały.

Jaka jest definicja powierzchni konstrukcji budynku?

Jest to powierzchnia zajmowana przez ściany, słupy, piony wentylacyjne, kominy oraz elementy, przez które nie można przejść. Wlicza się do niej powierzchnie przejść drzwiowych, wnęk i nisz w elementach zamykających.

Jaka jest definicja powierzchni całkowitej budynku?

To suma powierzchni netto z powierzchnią konstrukcji budynku.


Czym jest kubatura netto budynku?

Jest to powierzchnia netto pomnożona przez wysokość pomieszczenia.

Na jakiej wysokości przyjmuje się obmiar powierzchni?

Na wysokości podłogi, nie uwzlgędniając listw podłogowych.

Czy udostępnić do pomiaru trzeba także pomieszczenia gospodarcze, piwnice itp.?

Tak. Należy umożliwić pomiar we wszystkich pomieszczeniach, do których posiada się dostęp.

Jaka jest termin ważności inwentaryzacji budowlanej?

Inwentaryzacja budowlana jest ważna do czasu wprowadzenia zmian w budynku, z jej zakresu.

Czy można wykonać inwentaryzację tylko części budynku?
Tak. Szczególnie gdy planowany zakres prac, projektu itp. dotyczy tylko jego części.

Czy inwentaryzację budowlaną należy gdziekolwiek zgłaszać, przekazywać do urzędu?

Inwentaryzację budowlaną można wykonać dla własnych potrzeb i nie ma wtedy obowiązku przekazywania jej innym osobom, urzędom.

Jaka jest definicja mieszkania?

Zgodnie z przepisami, jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Jaka jest definicja pomieszczenia pomocniczego?

To pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służace do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych (WC, łazienka), przygotowania posiłków (kuchnia), przechowywania ubrań (garderoba), żywności (spiżarnia).

Jaka jest definicja pomieszczenia technicznego?

To pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

Jaka jest definicja pomieszczenia gospodarczego?

To pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiału lub sprzętu związanego z jego obsługą, opału lub odpadów stałych.

Jaka jest definicja lokalu użytkowego?

To pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Jaka jest definicja kondygnacji?

To przestrzeń pozioma budynku, nadziemna lub podziemna, zawarta pomiędzy wierzchnią warstwą posadzki na stropie (lub podłodze na gruncie) a powierzchnią posadzki na stropie lub najwyzej położonej warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku. Za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku na urządzenia techniczne. mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2m. Za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem typu maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotłownia.

Kondygnacja podziemna- zagłębiona ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego terenu oraz każda kondygnacja pod nią.

Kondygnacja nadziemna - to każda, która nie jest podziemną

Jaka jest definicja antresoli?

To górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta
przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Jaka jest definicja sutereny?

Należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku

Jaka jest definicja piwnicy?

Należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu

Inwentaryzacja budowlana a premia kompensacyjna dla właścicieli budynków mieszkalnych:

Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej powinien zawierać m. in. informacje dotyczące powierzchni lokali mieszkalnych. Często właściciel nieruchomości nie posiada takiej wiedzy lub jest ona tylko przybliżona, nieaktualna, niekompletna. W urzędowych archiwach także brakuje informacji na ten temat, szczególnie gdy mamy do czynienia ze starszym budynkiem, kamienicą. Wykonanie rzetelnej inwentaryzacji budowlanej pozwoli określić dokładne powierzchnie dla wszystkich lokali oraz dodatkowo da obraz budynku, który można wykorzystać do innych celów (przyszłych remontów, sprzedaży, wynajmu itp.).

 

Ustawy, normy, które związane są z wykonywaniem inwentaryzacji to m.in. :

PN-ISO 9836:1997 właściwości użytkowe w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych stosowane jednocześnie z sapisami § 11 ust. 2 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Kodeksie cywilnym (DzU z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r., Nr 95, poz. 613, z poźn. zm.)


Ustawa z dnia 28 0.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn

*Uwaga: przepisy tu wymienione mogą ulec zmianie więc prosimy upewnić się, że są w danym momencie aktualne i obowiązujące.

Tagi: powierzchnia użytkowa, wyliczenie powierzchni użytkowej, inwentaryzacja budowlana, pomiar budynku, rzut mieszkania, rzut lokalu, pomiar mieszkania, inwentaryzacja mieszkania, przekrój, widok elewacji, rysunki domu, nowa norma, samodzielność lokalu, podział lokalu, wyodrębnienie lokalu, adaptacja strychu, inwentaryzacja architektoniczna, wniosek o samodzielność lokalu, powierzchnia do podatku, powierzchnia do spadku, powierzchnia do wynajmu, sprzedaż lokalu, narysowanie mieszkania, rysunek piętra, naszkicowanie mieszkania, adaptacja mieszkania, zmiana sposobu użytkowania, Poznań, Wielkopolska, pomiar dworku, pomiar kamienicy, pomiar fabryki, pomiar linii technologicznej, pomiar linii produkcyjnej, inwentaryzacja budowlana kamienicy, inwentaryzacja budowlana dworku, inwentaryzacja budowlana kościoła, koszt inwentaryzacji budowlanej, cena inwentaryzacji budowlanej, cennik, premia kompensacyjna, załącznik do wniosku o premię kompensacyjną, informacja o lokalach kwaterunkowych.


elewacja dworku

 

 

 

elewacja klasztoru

 

 

 

 

 

 

Wizualizacja

 

 

 

 

inwentaryzacja rzut więźby kamienica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rzut budynku inwentaryzacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inwentaryzacja elewacji budynku

 

 

 

 

 

 

wizualizacja domu jednorodzinnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rzut kondygnacji inwentaryzacja budowlana powierzchnie kamienica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inwentaryzacja kościoła elewacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inwentaryzacja budowlana domu

 

 

 

 

 

 

 

zinwentaryzowanie budynku rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

inwentaryzacja elewacji

 

 

 

 

GRAFIT Poznań